ขอเชิญชวนหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานในจังหวัดปทุมธานีร่วมส่งผลงาน นวัตกรรมทางการศึกษาด้านครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ภายใต้โครงการ IFTE ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน นี้
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ โตนงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะเจาะจง 02 มิ.ย. 66
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับดำเนินโครงการกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร" จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเพื่อน (Add friends) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services : ESS Thailand) 24 พ.ค. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ 24 พ.ค. 66
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 24 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 19 พ.ค. 66
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 10 พ.ค. 66
แนวทางการปฏิบัติในการส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และช่องทางการรับ-ส่งเรื่องระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงาน 08 พ.ค. 66
มติข้อสั่งการของคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 2566 23 เม.ย. 66
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565 23 เม.ย. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเจาะจง 06 มิ.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี) จำนวน 1 คัน ประจำปังบประมาณ 2566 -2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มิ.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 65
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 25 ก.ค. 65
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 15 ก.ค. 65
ประการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 มิ.ย. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพาร์ดิชั่นพร้อมติดตั้ง 30 มิ.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคล
การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 03 ก.พ. 66
การรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย(รอบที่ 5) 31 ม.ค. 66
การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 11 ม.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 22 ธ.ค. 65
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นบัญชีเป็น ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 22 ธ.ค. 65
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 22 ธ.ค. 65
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 21 ธ.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 16 ธ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 02 ธ.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจากบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีของ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 28 พ.ย. 65
หนังสือราชการแจ้งหน่วยงาน
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด 28 มิ.ย. 64
เรื่อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด 28 มิ.ย. 64
เรื่อง การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด 28 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว
การลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ของนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการอบรมพัฒนาเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) จังหวัดปทุมธานี
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
การปฏิบัติภารกิจการดูแลรักษาต้นไม้พื้นที่ โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะ และรมณียสถาน สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนา จังหวัดปทุมธานี ๒๐ ปี
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 มิ.ย. 64
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดปทุมธานี 10 ก.ค. 63
การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30 มิ.ย. 63
การประชุมคณะกรรมการอนุพัฒนฯ 30 มิ.ย. 63
เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
แผนบูรณาการนิเทศ ตรวจติดตามการจัดการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานการตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกาาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่1)
สำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัดที่ผ่านการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาการศึกษานอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีย้ายที่อยู่ใหม่ (886/1) 30 มิ.ย. 64
บทความ/เอกสารวิชาการ
บทสรุปผู้บริหาร Teams For Education
บทสรุปผู้บริหาร โครงการ Coaching Teams
แผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Teams For Education เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

นายอรรถพล สังขวาสี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไสว  สารีบท
รองศึกษาธิการภาค สนง.ศธภ.๒ 
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 
ประกาศเจตจำนงสุจริต
EIT
ประเมินความพึงพอใจ Website
สอบถามความพึงพอใจ
ITA 2021
ภาพข่าว...เล่าเรื่อง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เครือข่ายความร่วมมือ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาสีขาว
INNOVATION
มาตราการประหยัดงบประมาณ
หน่วยงานทางการศึกษา
ร้องเรียน
ระบบจองห้องประชุม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

138/34 หมู่ 2 ตำบลรังสิต  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ / โทรสาร 02-581-1011

www.Pathumpeo.com