กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
ดาวน์โหลดไฟล์
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.39 MB
5. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.39 MB