กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางธนสร ศรีมาลา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
อีเมล์ : ืnaatt46@gmail.com

นางสาวนงเยาว์ สังข์มาลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
อีเมล์ : yao_nongyao@hotmail.com

นายสิทธิพร สุดพรหม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางศิริฉัตร เวียงชัย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา