กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1. คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 657.56 KB
2. กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.41 KB
3. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.07 KB
4. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.49 KB
5. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.07 KB
6. กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.59 KB
7. กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.82 KB
8. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.05 KB
9. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ (ฉบับที่ 2)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.83 KB
10. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กำหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.11 KB
11. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.77 KB
12. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอนโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.5 KB
13. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำตราสารจัดตั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.31 KB
14. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 666 KB
15. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.8 KB
16. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.86 KB
17. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงิน พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.53 KB
18. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.95 KB
19. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย การกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.29 KB
20. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการยื่นอุทธรณ์ การรับอุทธรณ์ วิธีพิจารณาอุทธรณ์ และกำหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.32 KB
21. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332.08 KB