แบบฟอร์มเอกสาร
บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51 KB
บันทึกใช้รถไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.17 KB
แบบค่าการศึกษาบุตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107 KB
แบบค่าเช่าบ้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117 KB
แบบฟอร์ม-ใบลาพักผ่อน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.77 KB
ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.17 KB
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139 KB
ใบสำคัญรับเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.5 KB
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
รับรองแทนใบเสร็จ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
สัญญายืมเงิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.74 KB
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59 KB
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.5 KB
ขอสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56 KB
แบบคำขอใบขออนุญาตปฏิบัติการสอน คส.04
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 498.52 KB
แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.84 KB
แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.03
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.51 KB
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหาร คส.01.30
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.58 KB
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา คส.01.20
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.38 KB
การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว (ชาวไทย)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส.01.40
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.53 KB
แบบหนังสือนำส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตราฐานวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.37 KB
เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.08 KB