กลุ่มอำนวยการ

นางศศิธร สายแก้ว
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวณัฐธิดา ม่วงคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเบญจรรณ ติยะศิริ
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

นางศิริฉัตร เวียงชัย
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ

นายสุรศักดิ์ สัจสุวรรณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ (พนักงานขับรถยนต์)

นางสาวกมรวรรณ สุริยหงษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ (แม่บ้าน)

นางสาวปิยะดา เกตไทยสงค์
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

นายกฤตินัย ยงเขตรการณ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

นายอลงกรณ์ กิ่งบัวหลวง
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

นางพรเพ็ญ รุ่งอำไพ
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ