คุรุสภาจังหวัดปทุมธานี
ข้อบังคับ
1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.78 KB
3. ข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.8 KB
4. ข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.29 KB
5. ข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.16 KB
6. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.19 KB
7. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.11 KB
8. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย จดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.11 KB
9. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย จดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.85 KB
คำสั่ง
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.71 KB
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.85 KB
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 353.88 KB
ประกาศ
1. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 701.71 KB
2. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็คทรอนิกส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.15 KB
3. ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามาตรการการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 332.66 KB
4. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภารายละเอียดของมาตรฐานว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.45 KB
5. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาหลักเกณฑ์และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.03 KB
6. ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.06 KB
7. ประกาศแต่งตั้งกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 429.18 KB
8. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.55 KB
9. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.96 KB
10. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การขอรับรองการปฏฺิบัติอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ พ.ศ.2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.43 KB
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาดของทางราชการ พ.ศ.2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB
กฎหมายกลางและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารคุรุสภา
1. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.34 KB
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.08 KB
4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.08 KB
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.2549
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.38 KB