กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสุทิศา กิจนิตย์ชีว์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางปาริชาติ ปิ่นมงคล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายทศรส พรหมมา
พนักงานจัดการงานทั่วไป

นายชลันธร มิ่งงามแก้ว
พนักงานจัดการงานทั่วไป

นายณัฐพงค์ สมัครการ
พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวชนกพร ตรึกตรอง
พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวปิยะดา เกตไทยสงค์
พนักงานจัดการงานทั่วไป