กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพัชรา เนื่องกำเหนิด
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสุพัตรา หงอกชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยู
นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการ

นางสาวชลธิกาญน์ ภูมีศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล อาจน้อย
พนักงานราชการ

นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์
นิติกร