กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพัชรา เนื่องกำเหนิด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 089-403-6471
อีเมล์ : Phat.chara2517@gmail.com

นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา หงอกชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวชลธิกาญน์ ภูมีศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายศุภากร แทนธนภัทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล อาจน้อย
พนักงานราชการ
โทร. 02-5811011
อีเมล์ : edpathumtani@gmail.com

นายธานินทร์ ฟักทอง
นิติกร

นายเนติ ทวยประเสริฐ
นิติกร