คณะผู้บริหาร

นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

นางพรทิพย์ สันทัด
รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี