คณะผู้บริหาร

นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
โทร. 081-8758003
อีเมล์ : mr.kritsana06@gamil.com

นายมนตรี เดชรักษา
รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
โทร. 087-0334466
อีเมล์ : tree_25172517@hotmail.com

นางศศิธร สายแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางพัชรา เนื่องกำเหนิด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางธนสร ศรีมาลา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางนัยนา จันตะเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางสุทิศา กิจนิตย์ชีว์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นายสิทธิพร สุดพรหม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวแก้วกันยา อิ่มวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน