กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางนัยนา จันตะเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางบุญญาภา ปานลักษณ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานสนับสนุนการตรวจราชการ

นางศยามล ฐิตะยารักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอภิชญา รัตนปรีชาชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างาน พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

นางวิภาพร สิงคเวหน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์