กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางนัยนา จันตะเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โทร. 02-581-1011
อีเมล์ : -

นางบุญญาภา ปานลักษณ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานสนับสนุนการตรวจราชการ
โทร. 065-5926445
อีเมล์ : Krootar@hotmail.com

นางศยามล ฐิตะยารักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 097-0400725
อีเมล์ : Klinsaya@gmail.com

นางศศิธร พรหมอินทร์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ หัวหน้างาน บูรณาการการนิเทศติดตามและประเมินผล
โทร. 061-5646547
อีเมล์ : Kaochaya1713@gmail.com

นายวิทย์ทิชัย พวงคำ
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
โทร. 02-581-1011

นายปริญญา อินทรา
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โทร. 0972710940

นางวิภาพร สิงคเวหน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
โทร. 061-5427738
อีเมล์ : vipapornchar@gmail.com