หน่วยตรวจสอบภายใน
1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 46
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.07 KB
4. คสช.ที่ 19 ปี 2560 ลว 3 เม.ย.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB
5. กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4ว 443 ลว 17 ก.ย.2563
6. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลว 12
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 787.04 KB
7. ด่วนมาก ที่ กค 0409.3ว 105 ลว 5 ต.ค.2561
8. ด่วนมาก ที่ กค 0409.2ว 123 ลว 14 พ.ย.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.71 MB
9. ด่วนมาก ที่ กค 0409.2ว 118 ลว 9 ต.ค.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB