กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
1. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.62 KB
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.88 KB
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
4. ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 81) พ.ศ.2560 หมวดที่ 8 ว่าด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.07 KB
5. พิธีการในการอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 406.67 KB
6.คู่มือการบริหารกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์
7. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.56 KB
8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ใบสมัครสมาชิก“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 458.16 KB
9. การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 484.69 KB
10. คู่มือเอกสารประเมินสถานศึกษาพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.94 KB