กลุ่มนโยบายและแผน

นายสิทธิพร สุดพรหม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวสุพัตรา หงอกชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายแทนไท อดิศัยมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอาจารี บำเพ็ญทาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน