กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นางสาวแก้วกันยา อิ่มวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
โทร. 097-1964150
อีเมล์ : Kaewkuya_ki@outlook.com

นางสาวชลธิกาญน์ ภูมีศรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุธิมา แถลงกัณฑ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน