กลุ่มพัฒนาการศึกษา
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน หรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.33 KB
2. กฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
3. กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.02 KB
4. พระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.4 KB
5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.41 KB
6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB
7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB
8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.77 KB
9. คู่มือกลุ่มพัฒนาการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.09 MB
10. แนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.95 MB
11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.29 KB
12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษา ภาคบังคับอาศัยอยู่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.62 KB
13. ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.65 KB
14. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
ดาวน์โหลดไฟล์
15. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.39 MB
16. พระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91 KB
17. พระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อคนพิการ พ.ศ.2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.19 KB
18. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
19. พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 44
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.37 KB
20. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอก์ พ.ศ.2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.86 KB
21. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.21 KB
22. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 308.56 KB
23. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.54 KB
24. พระราชบัญญัติคุ้มครองการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.9 KB
25. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.4 KB
26. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.49 KB
27. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
28. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.93 KB
29. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.54 KB
30. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.89 KB
31. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.29 KB
32. พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.4 KB
33. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
34. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.08 KB
35. ระเบียบว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.52 KB
36. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.24 KB
37. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.04 MB
38. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ดาวน์โหลดไฟล์
39. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 807.87 KB
40. หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
ดาวน์โหลดไฟล์