ฐานข้อมูลสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)
 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
   การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตราฐานชาติ

ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)

 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)

มาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)

 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผล
การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละสังกัด

ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ภาษาอังกฤษ)

ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

วิธีการกรอกข้อมูล SAR
ไฟล์ดาวโหลด – การออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพ คู่มือการใช้งานระบบ

ไฟล์ดาวโหลด – การออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพ มาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ไฟล์ดาวโหลด – การออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพ VDO โปรแกรมบันทึกข้อมูล และการรับรองข้อมูล
                                     ผลการประเมินตามมาตรฐานชาติ


ไฟล์ดาวโหลด – การออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพ คำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัด แบบ รบ.1

ไฟล์ดาวโหลด – การออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพ แบบบันทึกการประเมินมาตราฐาน
                        สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ