ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศรางวัลการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 15) 01 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2565 (อ่าน 175) 20 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 (อ่าน 188) 19 ส.ค. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด (อ่าน 179) 02 ส.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง บุคคล (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานี) เข้ารับการสรรหา เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี คณะอนุกรรมการบริหารราชการ เชิงยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ (อ่าน 262) 23 ก.ค. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรการเกี่ยวกับการพัฒนาก (อ่าน 154) 23 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี2565 (อ่าน 187) 12 ก.ค. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 219) 11 ก.ค. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน (อ่าน 182) 07 ก.ค. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน (อ่าน 176) 06 ก.ค. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ประเภทการจ้างที่ 1 (อ่าน 239) 29 มิ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ (อ่าน 165) 29 มิ.ย. 65
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) (อ่าน 167) 06 มิ.ย. 65
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 169) 26 พ.ค. 65
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ 2565 (อ่าน 1259) 08 มี.ค. 65
การกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (อ่าน 265) 25 ก.พ. 65
มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 263) 25 ก.พ. 65
ประกาศนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (อ่าน 238) 25 ก.พ. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี 2565 (อ่าน 360) 25 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบประติมากรรมพญานาค Landmark หนองคาย (อ่าน 336) 23 ก.พ. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (รอบที่2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 328) 23 ก.พ. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 899) 10 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 548) 17 ก.ย. 64
ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 513) 25 ส.ค. 64
ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี เรื่อง การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 453) 25 ส.ค. 64
ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (อ่าน 344) 25 ส.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด (อ่าน 381) 05 ส.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (อ่าน 455) 21 ก.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัดส (อ่าน 414) 19 ก.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกาาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 313) 14 ก.ค. 64