จดหมายข่าว
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
งานแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
"การตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์"นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2565
การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565 จังหวัดปทุมธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพ (๔D)
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดปทุมธานี
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"การประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน"โครงการ พัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔
การประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “ พาน้องกลับมาเรียน ”
การประชุมคณะกรรมการประกวด "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและฐานข้อมูลกลางด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( Teen act indicators )
กิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุความปลอดภัยทางถนน
การดูแลรักษาต้นไม้พื้นที่ โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถาน สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อพรมหาเถร)
การประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2565
การรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565)
การประชุมการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (Government Data Catalog)
เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เทศกาลวันลอยกระทง
การรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 4)