ITA
ITA ปีงบประมาณ 2565

                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน
     01 โครงสร้างหน่วยงาน
     02 ข้อมูลผู้บริหาร
     03 หน้าที่และอำนาจ
     04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
     05 ข้อมูลการติดต่อ
     06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
     07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     08 Q&A
             Q&A (Line)
     09 Social Network

การดำเนินงาน
     010 แผนดำเนินงานประจำปี 2565
     011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2565
     012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

การปฏิบัติงาน 2565
     013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
     014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
     015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2565
     016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
     017 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
     018 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565
     019 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565
     020 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
     021 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
     022 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
     023 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
     024 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

การร้องเรียนการทุจริต 2565
     025 นวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
     026 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
     027 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
     028 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 2565
     029 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
     030 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2565
     031 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2565
     032 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
     033 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
     034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565
     035 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
     036 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565
     037 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2565
     038 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
     039 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,15:09   อ่าน 1199 ครั้ง