โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารงาน ตามหน้าที่อํานาจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖