กลุ่มนโยบายและแผน
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรายงานผลกรปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบปรมะมาณ พ.ศ. 2565


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และรายงานผลกรปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 


แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
 

ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ – สำนักงาน สกสค.  จังหวัดราชบุรีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ – สำนักงาน สกสค.  จังหวัดราชบุรีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี