จดหมายข่าว
การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2
พิธีศาสนามหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
การนิเทศ ติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน
การนิเทศ ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน
การนิเทศ ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน
การนิเทศ ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน
ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติของการจัดการศึกษาปฐมวัย
จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 5/2565
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมรับอุปกรณ์กีฬาจังหวัดปทุมธานี
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
การประชุมอนุกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
การประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศ ติดตามงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดทำคู่มือการนิเทศ
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี
จิตอาสาถวายพระราชกุศล
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 2565
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 2565
พิธีบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล
การสัมมนาและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ "ปรัชญาและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศษสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย"