กลุ่มอำนวยการ
.........................................................................................................................................

หน้าที่และอำนาจ
  (๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามหน้าที่อำนาจของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
  (๒) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆในระดับจังหัวด
  (๓) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
  (๔) ดำเนินงานเกี่ยวกับการงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
  (๕) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
  (๖) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
  (๗) การดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
  (๘) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  (๙) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
  (๑๐) ปฏิบัติการภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆในระดับจังหวัด
  (๑๑) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


.........................................................................................................................................C
lick..


.........................................................................................................................................


แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565


รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565