คู่มือและมาตรฐานงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน