กลุ่มนโยบายและแผน
ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ – สำนักงาน สกสค.  จังหวัดราชบุรีแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 จังหวัดปทุมธานี 
ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ – สำนักงาน สกสค.  จังหวัดราชบุรีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 -2565) จังหวัดปทุมธานี