กลุ่มนโยบายและแผน
ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ – สำนักงาน สกสค.  จังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
        (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ – สำนักงาน สกสค.  จังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
        (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)


 


แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ – สำนักงาน สกสค.  จังหวัดราชบุรีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
        (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)